تست پیامک

تنظیمات ارسال تست پیامک سایت smsra 

همانند تصویری که مشاهده میـکنید، کافیـست فقط کلمه
تست 
را برای سیستم هوشـمند پیامکـی ما با شماره
21000260000 
توسط گوشی خود ارسال نمایید. تا بـوسیله منشی پاسخـگوی کاملا اتوماتیک، پاسخ را دریافت نمایید